08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com

הצעדים הראשונים בהם יש לנקוט מייד עם קבלת ההחלטה להתגרש
להלן קומץ טיפים , חשובים ביותר, בהם יש לנקוט טרם הגשת התביעות:

1. איסוף מידע – תופתעו לגלות איך נעלמים מסמכים באורח פלא מרגע הודעתכם לבן הזוג על רצונכם להתגרש. יש לצלם תלושי שכר ,תדפיסי בנק , חוזי רכישה, תדפיסי יתרות חסכונות קרנות פנסיה, תדפיסי קופות גמל , דפי פירוט כרטיסי אשראי , מסמכים המעידים על הוצאות , מסמכים המעידים על רמת החיים , וכן כל מסמך אשר יש בו להעיד על זכותכם ברכוש .

2. איסוף ראיות- יש להניח כי ברגע שבן הזוג ידע על רצונכם להתגרש ינסה להעביר את הרכוש ע"ש צד שלישי כמו אח או חבר , ולכן כדאי לאסוף אינפורמציה מבעוד מועד כגון ע"י הקלטת בן הזוג, חיפוש מסמכים הנוגעים לעסק של בן הזוג כמו מסמכי בנק , צילום חשבוניות , שמות ספקים אותם תוכלו להעיד על כושר השתכרות ועוד'.

3. גיבוש אסטרטגיה מלאה להליך הגירושין– ישנם הבדלים מהותיים בהכרעתם של ביתי המשפט לענייני משפחה וביתי הדין הרבניים לעניין גובה המזונות וחלוקת הרכוש, ולכן יש לבחון את מכלול הנסיבות טרם הגשת התביעה . לעיתים יש לפצל את התביעות על מנת לזכות בסעד מסוים ולשם כך יש לבחור בערכאה המתאימה להגשת התביעה .

4. שמירת חפצים יקרי ערך – הקפידו לשמרם במקום בו בן הזוג לא יוכל להעלימם . חפץ יקר ערך עשויי להיות מכשיר בידי בן הזוג השני לסחיטה , אשר יכניע אתכם לטובת רצונו

5. חשאיות מלאה- חשוב מאוד לשמור על חשאיות מלאה , זה לא הזמן לבטוח בידידי הנפש של בן זוגכם המתנדבים ל"סייע" לך או "לגשר" בניכם . ידידים אלה עשויים לרגל לטובת בן הזוג השני ולהכשילכם טרם השגת כל המסמכים הרלוונטיים.

6. אין לשתף את הילדים בהליך הגירושין או להפכם למרגלים לטובתכם . דבר זה יפגע אנושות ברגשותיהם של ילדיכם .

7. להימנע מאיומים או מאמרות סרק אשר עשויות לשמש את בן הזוג השני לשם הרחקתכם מהבית לתקופה לא קצרה , במקרים קיצוניים צווי הגנה יכולים להימשך עד שנה .

8. מלכודות – ישנן מלכודות גירושין מסוגים שונים אשר יש בהן לשרת אתכם טרם הגשת התביעות, לדוגמא ניתן למקד את בן הזוג השני בהליך טפל בעוד הנכם פועלים בהליך העיקרי ו עוד כהנה וכהנה .

ביצוע הפעולות הנ"ל יבטיחו את הצלחתכם במידה רבה .

מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .

.
.