08-6900625 | 052-7031202 orazaria.law@gmail.com

בתי משפט נעתרו לתביעות לביטול הסכם כאשר הוכח כי אכן צד אחד הטעה את הצד השני, לדוגמא במקרה בו בעל העלים נכסים מאת רעייתו והטעה אותה לחשוב כי אין לו נכסים, במקרים בהם האישה חתמה תחת אלימות פיזית קשה במקרים בהם צד לא היה מיוצג על ידי עורך דין וחתם על ההסכם מבלי להבין את משמעותו, תחת איומים לחשיפת ענייניו האישיים בפני הוריו.

יובהר כי לא בכל מקרה בו צד לא היה מוצג על ידי עורך דין ימהר בית המשפט ויורה על ביטול ההסכם כל מקרה יבחן לגופו, בהתאם לנסיבות שאירעו טרם החתימה על ההסכם.

לא קל לבטל הסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה ולכן כדאי לתעד את המו"מ להסכם.

 

כיצד נעתור לביטול הסכם? ומה עלינו להוכיח? 

כדאי לשמור את כל הטיוטות של ההסכם על מנת להראות לדוגמא שהצד הטוען לביטול הסכם ניהל מו"מ קשוח והתעקש על הסעיפים האחרים. כדאי לצרף להסכם אישורים על יתרות כדי להימנע מטענה של חוסר תום לב והסתרת נכסים.

עורך דין המייצג אתכם בהסכם ידרוש כל מסמך טרם החתמתכם על ההסכם וזאת למנוע נזקים והפסדים לאחר חתימתכם על ההסכם.

 

באילו מקרים מאשר בית המשפט הסכם ממון

בית המשפט לענייני משפחה מאשר הסכמי ממון רק לאחר שווידא עם כל אחד מהצדדים כי הבין את ההסכם וחתם עליו מרצונו החופשי.
השופט המאשר את ההסכם אף מקריא לצדדים סעיף אחר סעיף, בלשון פשוטה, ככל האפשר ומוודא כי הבינו אתה תוכנו ומשמעותו של ההסכם.

בשל הליך אישור ההסכם קיים קושי לטעון להטעיה מכל סוג שהיא, לחוסר הבנה, לכפייה, להעדר רצון חופשי וכיו"ב עם זאת בתי משפט לא נועלים את דלתם בפני תביעות לביטול הסכם שאושר בפני בית המשפט.

לעיתים צד אחד אכן חותם על הסכם מתוך כפייה, הטעיה, לחץ שהוביל אותו לחתום על הסכם מקפח מבלי שבית המשפט ידע על כך או יכול היה לדעת על כך בעת אישור ההסכם.

נטל ההוכחה הוא על הצד הטוען להטעייתו, לקיפוחו וכד'.

הסכם ממון טעון אישור נוטריון במידה ונחתם לפני הנישואין ואת אישור בית המשפט במידה ונחתם לאחר הנישואין, לקראת גירושין או בכל שלב אחר במהלך הנישואין.

 

מה הדין בעניין מזונות קטינים ומשמורת

בעניין מזונות קטינים ומשמורתם ניתן לעתור לבית המשפט בתביעה חדשה בלא כל צורך בביטול ההסכם. לעניין זה התנאים שונים לחלוטין.
בד"כ בני זוג חותמים על הסכם ממון לצורך גירושין הכולל את מזונות הקטינים ואת משמורתם ולכן בית המשפט מתייחס ליתר סעיפי ההסכם לצורך קבלת החלטה בתביעה להגדלת מזונות. יחד עם זאת לא ניתן לכבול את הקטינים להסכם עליו חתמה אימם ולכן קיימת להם הזכות להגיש תביעה חדשה למזונותיהם או הגדלתם, הכל בהתאם לנסיבות ורק אם חלו שינויים מהותיים בנסיבות.

 

מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .